ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ „КУПИ VIDAS И ЩЕ ПОЛУЧИШ ОЩЕ ТОЛКОВА БЕЗПЛАТНО“

09.04.2021 г. - 12.04.2021 г.

1. Организатор

1.1. Промоционалната активност на „VIDAS“, наричана по-долу за краткост „активността“, се организира и осъществява от Видас Къмпани ООД, с ЕИК 205681234 (наричано по-долу за краткост „Организатор“, и/или Изпълнител). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на активността.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.vidas.bg/promo. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на активността по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане. 

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в активността. С участието си в активността участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: www.vidas.bg/promo. Участниците поемат задължение да следят актуалната им версия към момента на регистрацията си за участие в активността.

1.4. Активността се организира с цел поощряване продажбите на търговската марка на Организатора – Видас Къмпани ООД.

 

2. Период и място на провеждане на активността

2.1. Активността стартира на 09.04.2021 г. и продължава до 12.04.2021 г. (включително).

2.2. Активността се провежда в търговските обекти на МЕТРО С&С в цялата страна. Наградите могат да се получават само на територията на съответния град, от където са закупени напитките.

 

3. Право на участие

3.1. В тази активност право на участие има всяко юридическо лице и/или дееспособно физическо, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в активността, закупило продукти VIDAS с фактура от търговска верига МЕТРО Кеш&Кери в периода, посочен в т.2.1.  

3.2. В настоящата активност не могат да участват лица, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В активността участват следните продукти: 

  • VIDAS Нар с черен кимион, 500 мл
  • VIDAS с листа от смокиня, 500 мл
  • VIDAS Бял бъз с лимон, 500 мл
  • VIDAS Нар с черен кимион, 1 л
  • VIDAS с листа от смокиня, 1 л
  • VIDAS Бял бъз с лимон, 1 л

4.2. Участващите в активността продукти не са изрично обособени в отделни промоционални зони и върху тях няма изрично обозначение, че участват в активността.

 5. Начин за провеждане на активността

5.1. За да участва в активността, всеки участник трябва да отговаря на следните условия:

1: Да е закупил минимум 6 литра напитки „VIDAS“. Напитките трябва да са платени с една  МЕТРО фактура. В покупката могат да бъдат комбинирани бутилки VIDAS от 0.5 л. и/или от 1 л., в каквато и да е комбинация от разфасовки и вкусове.

2: Да е регистрирал своята покупка в сайта на активността www.vidas.bg/promo, като е попълнил всички задължителни полета, а именно: 

а) телефонен номер; 

б) име и фамилия на лице за контакт; 

в) МЕТРО магазин, от който са закупени продуктите VIDAS ; 

г) номер на МЕТРО фактурата - може да се регистрира само оригинална МЕТРО фактура, издадена в периода на активността.

д) да качи снимка на МЕТРО  фактурата (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB) Важно! - на МЕТРО фактурата следва да са видимо изписани името и количеството на закупения продукт с търговска марка „VIDAS“), както и да се вижда, че са закупени поне 6 литра продукти с търговска марка “VIDAS”; 

е) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на активността, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години.

5.2. Регистрираните МЕТРО фактури подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната касова бележка/фактура се счита за невалидна, както и всички други участия на участника.

6. Безплатни продукти

6.1. Безплатните продукти в активността се определят по следния начин:

На база закупените и видими в МЕТРО фактура продукти VIDAS, организаторът на активността ще изпрати безплатни продукти от същия вид и в същото количество, но не повече от 24 литра.

6.2. Безплатните продукти ще бъдат доставени от представител на Организатора, за сметка на Организатора, до всеки валидиран участник, в срок до 20 работни дни след попълване на контактната форма с имена, адрес и телефон за контакт на територията на съответния град, в който продуктите са закупени. За да получи своята награда, валидираният участник е необходимо да покаже на представителя на Организатора оригиналната МЕТРО фактура, с която е закупил продуктите. В случай че участникът не бъде открит на посочения телефонен номер, същият губи право да получи безплатните продукти.

6.2.9. Безплатните продукти се получават само от лицето, представляващо, лицето закупило съответните продукти срещу подписан приемо-предавателен протокол. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. 

7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до интернет страницата на активността www.vidas.bg/promo и възможността за регистрация за участие в активността ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и/или непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в активността.

7.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в активността поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, включително при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на активността не носи отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху МЕТРО фактура, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с активността.

7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на активността или доставката на продуктите.

7.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чийто фактура е използвана от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.6. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили продукти.

7.7. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране отговорността на Организатора.

7.8. Забранени са действия от страна на участници в активността, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на безплатни продукти посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в активността или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, си запазва правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат безплатни продукти. 

7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на активността, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото да получат безплатни продукти, в случай че са имали право на такива.

8. Прекратяване на активността

8.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати активността по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на активност

та се обявява на www.vidas.bg/promo, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на активността е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в активността.

9.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност от съответния участник в активност се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на активността. 

9.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, лично от Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Организатора за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки. 

9.4. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5.  Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за конкретната активност и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана www.vidas.bg.

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: office@vidas.bg.

9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

10. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в активността се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за активността, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в активността. С участието си в активността участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.