ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ „СПЕЧЕЛИ БЕЗПЛАТНИ VIDAS ЗА ЕДИН МЕСЕЦ“

23.04.2021 г. - 26.04.2021 г.

1. Организатор

1.1. Промоционалната активност на „VIDAS“, наричана по-долу за краткост „активността“, се организира и осъществява от Видас Къмпани ООД, с ЕИК 205681234 (наричано по-долу за краткост „Организатор“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на активността.

2. Период
2.1. От 00:00 часа на 23.04.2021 и продължава до 23:59 часа на 26.04.2021г.
2.2. По всяко време активността може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това на официалната страница на активността: www.vidas.bg/promo.
2.3. Участниците в активността са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на активността, наречени Официални правила и с участието си се съгласяват да ги спазват.
2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените се публикуват на сайта на активността: www.vidas.bg/promo.

3. Продукти за участиe в активността
3.1. Продуктите, които участват в активността, наричани за краткост „Участващи продукти“, са:
Газирана напитка VIDAS Нар с черен кимион, 500 мл
Газирана напитка VIDAS с листа от смокиня, 500 мл
Газирана напитка VIDAS Бял бъз с лимон, 500 мл
Газирана напитка VIDAS Нар с черен кимион, 1 л
Газирана напитка VIDAS с листа от смокиня, 1 л
Газирана напитка VIDAS Бял бъз с лимон, 1 л

3.2. След приключването на активността участващите продукти губят качеството си на промоционални такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че активността все още продължава действието си.

4. Награди
4.1. Общ брой и вид на безплатните продукти:
10 комплекта от 18 литра газирани напитки VIDAS. Безплатните продукти в активността се дефинират по следния начин: печелившия получава 18 литра газирани безалкохолни напитки VIDAS в разфасовка от 500 мл. или 1 л. Продуктовият микс от вкусове и разфасовки (500 мл или 1л) се определя по преценка на организатора на активността, но никога не е по-малко от 18 литра.

4.2. Не се допуска замяна на спечелените напитки с паричната им равностойност или с друга награда.

5. Право на участие

5.1. В тази активност право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в активността, закупило продукти VIDAS за минимум 1 литър с касова бележка от търговски вериги ФАНТАСТИКО и/или ХИТ МАКС в периода, посочен в т.2.1.

5.2. В настоящата активност не могат да участват лица, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.


6. Начин за провеждане на активността

6.1. Всеки потребител, желаещ да участва в активността на VIDAS, участва в томболата за описания в Раздел 4 ал.1 безплатни продукти, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

6.1.1. Да е закупил минимум 1 литър напитки „VIDAS“ от магазини ФАНТАСТИКО и/или ХИТ МАКС и отговаря на условията в раздел 5. Напитките трябва да са платени с една касова бележка. В покупката могат да бъдат комбинирани бутилки VIDAS от 0.5 л. или от 1 л., в каквато и да е комбинация от разфасовки и вкусове.

6.1.2. Да е регистрирал своята покупка в сайта на активността www.vidas.bg/promo, като е попълнил всички задължителни полета, а именно:
а) име и фамилия на лице за контакт;
б) телефонен номер;
в) имейл;
г) магазин, от който са закупени продуктите VIDAS;
д) да качи снимка на касовата бележка (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB) Важно! - на касовата бележка следва да са видимо изписани името и количеството на закупения продукт с търговска марка „VIDAS“), както и да се вижда, че са закупени поне 1 литър продукти с търговска марка “VIDAS”;
е) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на активността, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години.

6.2. Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната касова бележка се счита за невалидна, както и всички други участия на участника.

6.3. Тегленето на печелившите участници ще се извърши на 29.04.2021 чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на официалната страница на активността: www.vidas.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

7. Предоставяне на наградите
7.1. На база предоставения мобилен номер и имейл адрес, Представител на организаторите на активността ще се свърже с печелившия участник, за да потвърди коректността на данните и да получи допълнителна информация за доставка на наградата. Ако печелившите не могат да бъдат открити по телефон или електронна поща, или не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата.
7.2. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
7.3. Спечелените безплатни продукти ще бъдат доставени за сметка на Организатора до всеки валидиран участник, в срок до 20 работни дни след попълване на контактната форма с имена, адрес и телефон за контакт. За да получи своята награда, валидираният участник е необходимо да покаже на представителя на Организатора оригиналната касова бележка, с която е закупил продуктите. В случай че участникът не бъде открит на посочения телефонен номер, същият губи право да получи безплатните продукти.

8. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

8.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до интернет страницата на активността www.vidas.bg/promo и възможността за регистрация за участие в активността ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и/или непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в активността.

8.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в активността поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, включително при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

8.3. Организаторът на активността не носи отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху касовата бележка, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с активността.

8.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на активността или доставката на продуктите.

8.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чиято касова бележка е използвана от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

8.6. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили продукти.

8.7. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране отговорността на Организатора.

8.8. Забранени са действия от страна на участници в активността, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на безплатни продукти посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в активността или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, си запазва правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат безплатни продукти.

8.9. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на активността, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото да получат безплатни продукти, в случай че са имали право на такива.

9. Прекратяване на активността

9.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати активността по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на активност
та се обявява на www.vidas.bg/promo, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

10. Защита на личните данни

10.1. Организаторът на активността е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в активността.

10.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност от съответния участник в активност се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на активността.

10.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, лично от Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Организатора за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

10.4. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

10.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за конкретната активност и предоставени на участниците при регистрация.

10.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана www.vidas.bg.

10.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: office@vidas.bg.

10.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

11. Разни

11.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в активността се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

11.2. В рекламните материали за активността, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в активността. С участието си в активността участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.