0.00 лв.
Количка

Нямате артикули в количката.

 • ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА НА VIDAS „Не е все тая“ за седмична награда

 • ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА НА VIDAS „Не е все тая - препоръчай и спечели“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА НА VIDAS „Не е все тая“ за седмична награда

1. Организатор

1.1. Кампанията на „VIDAS“ се организира и осъществява от Видас Къмпани ООД, с ЕИК 205681234 (наричано по-долу за краткост „Организатор“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на кампанията.

2. Период

2.1. От 00:00 часа на 01.08.2022 и продължава до 23:59 часа на 02.10.2022г.
2.2. По всяко време кампанията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това на официалната страница на кампанията: www.vidas.bg/promo.
2.3. Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на кампанията, наречени Официални правила и с участието си се съгласяват да ги спазват.
2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените се публикуват на сайта на кампанията: www.vidas.bg/promo.

3. Продукти за участие в кампанията

3.1. Продуктите, които участват в кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са:

 1. Газирана напитка VIDAS Нар с черен кимион, 500 мл
 2. Газирана напитка VIDAS с листа от смокиня, 500 мл
 3. Газирана напитка VIDAS Бял бъз с лимон, 500 мл
 4. Газирана напитка VIDAS Нар с черен кимион, 1 л
 5. Газирана напитка VIDAS с листа от смокиня, 1 л
 6. Газирана напитка VIDAS Бял бъз с лимон, 1 л
 7. Газирана напитка VIDAS Нар с черен кимион, 275 мл
 8. Газирана напитка VIDAS с листа от смокиня, 275 мл 
 9. Газирана напитка VIDAS Бял бъз с лимон, 275 мл
 10. Студен Чай VIDAS Праскова с Жълт Кантарион , 500 мл
 11. Студен Чай VIDAS Мурсалски Чай с Лимон , 500 мл
 12. Студен Чай VIDAS Праскова с Жълт Кантарион , 1 л
 13. Студен Чай VIDAS Мурсалски Чай с Лимон , 1 л
 14. Студен Чай VIDAS Праскова с Жълт Кантарион , 240 мл
 15. Студен Чай VIDAS Мурсалски Чай с Лимон , 240 мл

3.2. След приключването на кампанията участващите продукти губят качеството си на участващи в кампанията и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че кампанията все още продължава действието си.

4. Награди

4.1. Общ брой и вид на наградите:
4.1.1. 9 (девет) големи награди, посочени по избор от печелившите участници в процеса на регистрацията в кампанията на сайта: www.vidas.bg/promo. Стойността на посочената награда не може да надвишава 500 лв. с ДДС. Стойността на наградата се определя на база пазарната стойност на посочената от печелившия участник награда и трябва да е налична за закупуване на територията на Р.България към периода на кампанията.
4.1.2. Не се допуска замяна на спечелените награди с паричната им равностойност или с друга награда.

5. Право на участие

5.1. В тази активност право на участие има всяко дееспособно физическо лице с местоживеене в България, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в кампанията, с изключение на лицата, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

6. Начин за участие в кампанията

6.1. Всеки, желаещ да участва в кампанията на VIDAS, участва в томбола за описаните в т. 4.1. награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу стъпки, а именно:
6.1.1. Да е закупил продукти VIDAS за миниум 5 (пет) лева с ДДС, в каквато и да е комбинация от видове напитки (газирани и/или студен чай), разфасовки (240 мл, 275 мл, 1 л и/или 500 мл) и вкусове (Бял бъз с лимон; Нар с черен кимион; Листа от смокиня; Мурсалски чай с лимон; и/или Праскова с жълт кантарион).
6.1.2. Да се е регистрирал за участие в сайта на кампанията: www.vidas.bg/promo, като е попълнил всички задължителни полета, а именно:
а) име и фамилия на лице за контакт;
б) телефонен номер;
в) имейл;
г) четлива снимка на касовата бележка (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB). Важно! - на касовата бележка следва да са видимо изписани името, количеството и стойността на закупения продукт с търговска марка „VIDAS”; нечетливи снимки на фискални бонове се дисквалифицират;
д) да опише в указаните полета датата на фискалния бон, както и неговият индивидуализиращ номер (най-често в долния ляв ъгъл, близо до датата);
е) да напише в свободен текст голямата награда, която би желал да получи от Организаторите, в случай че бъде изтеглен на случаен принцип за печеливш. Посочената награда трябва да не е в разрез със закона, моралните норми и да е налична в търговската мрежа на територията на Р.България в периода на кампанията.
ж) потвърждение (чрез отметка за съгласие), че приема Официалните правила на кампанията и е съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години и живее на територията на Република България.

6.1.3. Един касов бон може да бъде регистриран еднократно за целия период на кампанията, съгласно чл.2. Тази регистрация дава право на участие в конкретната седмична томбола, съответстваща на датата на регистрацията му.
6.2. Регистрираните касови бележки подлежат на задължителна проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната касова бележка се счита за невалидна, както и всички други участия на участника.
6.3. Тегленето на печелившите участници за голямата награда ще се извършва до 3 работни дни след изтичането на всяка пълна календарна седмица от кампанията чрез специално разработен за целта софтуер, като за право за участие в съответната седмична томбола имат само фискалните бонове, регистрирани в сайта в календарната седмица (понеделник – петък), предхождаща тегленето.
6.4. Всички печеливши ще бъдат обявени на официалната страница на кампанията: www.vidas.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

7. Предоставяне на наградите

7.1. На база предоставения мобилен номер и имейл адрес, представител на Организатора на кампанията ще се свърже с печелившия участник, за да потвърди коректността на данните и да получи допълнителна информация за доставка на наградата. Ако печелившите не могат да бъдат открити по телефон или електронна поща, или не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата.
7.2. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
7.3. Спечелените награди ще бъдат доставени за сметка на Организатора до всеки валидиран участник, в срок до 30 работни дни след след установяване на успешен контакт между Победител и организатор и уточняване на всички необходими детайли, ако естеството на наградатата го позволява. 

8. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

8.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до интернет страницата на кампанията www.vidas.bg/promo и възможността за регистрация за участие в кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и/или непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в кампанията.
8.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, включително при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.
8.3. Организаторът на кампанията не носи отговорност за предявени претенции и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с кампанията.
8.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на кампанията или доставката на продуктите.
8.5. Всички решения на Организатора относно печелившите, съгласно т. 6.3. са окончателни и не подлежат на обжалване. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награди.
8.6. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране отговорността на Организатора.
8.7. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на кампанията, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото да получат награда, в случай че са имали право на такава.

9. Прекратяване на кампанията

9.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати кампанията по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на активността се обявява на www.vidas.bg/promo, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

10. Правила за възстановяване на сума, в случай на закупени продукти

10.1. Всеки човек, закупил напитки VIDAS от търговската мрежа или от сайта www.vidas.bg/shop , може да върне закупените продукти в рамките на 7 дни от датата на закупуването.
10.2. Условията за възстановяване на сумата са следните:
10.2.1.   От общо закупените бутилки са отворени не повече от една бутилка от вкус;
10.2.2.  В отворената бутилка/и е останало не по-малко от 50% от съдържанието ѝ/им.
10.2.3.  Ако има останали неотворени бутилки, които желае да върне, те трябва да са в добър вид, без следи от употреба и зацапване.
10.2.4.  В срок до 7 дни от покупката напише имейл на office@vidas.bg с искане за възстановяване на заплатената сума, към което трябва да приложи следното:
а) кратко обяснение на причините за неудовлетвореността от продукта
б) снимка на касовата бележка/оригиналната фактура, от която са видими закупените продукти.
в) имена, телефонен номер и електронен адрес, с които VIDAS да се свърже с клиента.
г) банкова сметка, където сумата да бъде възстановена

10.3. На адрес: град София, Еконт Офис София Слатина на вниманието на Видас Къмпани ООД, e-mail: office@vidas.bg, тел.0889172951 - следва да бъдат изпратени продуктите, за които се иска възстановяване на сумата, като бутилките трябва да отговарят на условията, посочени в т. 11.2.Разходите по връщането на продуктите са за сметка на Видас Къмпани.
10.4. VIDAS възстановява стойността на върнатите продукти в срок до 14 дни от датата, на която са получени върнатите бутилки по банков път на сметката, посочена в изпратения имейл, съгласно т. 10.2.4.

11. Защита на личните данни

11.1. Организаторът на кампанията е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в кампанията.
11.2. С поставянето на отметка за съгласие в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност от съответния участник в активност се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на кампанията.
11.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, лично от Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Организатора за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.
11.4. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.
11.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за конкретната активност и предоставени на участниците при регистрация.
11.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на https://vidas.bg/gdpr/.
11.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: office@vidas.bg.
11.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

12. Разни

12.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в кампанията се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.